Cercetare

APLICATIVĂ INDEPENDENTĂ ÎN DREPT ŞI ŞTIINŢE CRIMINALE

pe parcursul studiilor universitare de licența – masterat – doctorat

TEMĂ ÎN EVOLUȚIE

O singură temă pentru toate lucrările de absolvire – licență, masterat, grad profesional cercetare științifică, teză doctorat

SPECIALIZARE ȘI PERFECȚIONARE ÎN CERCETARE APLICATIVĂ INDEPENDENTĂ

COORDONATOR – Conf. univ. dr. Neculai Spirea Zamfirescu

Oferta se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor facultăților de drept, psihologie, lingvistica, sociologie, filosofie, antropologie, medicina legala, aspiranți în cariera de cercetător științific. Aceștia urmează să-și aleagă pentru lucrările de absolvire o temă din domeniile noastre de cunoaștere.

Oferta are în vedere o abordarea de tip gradual a unei teme de cercetare printr-un proces de extrapolare, de trecere de la cercetarea fundamentală (lucrarea de disertație) la cercetarea aplicativă (lucrarea pentru evaluarea experienței în cercetare științifică aplicată) și de realizare a sintezei doctorale.

ACCEPTĂ OFERTA NUMAI DACĂ EȘTI PERSEVERENT, întrucâtSpecializarea și perfecționarea în domeniile noastre de cunoaștere este o provocare pe care dacă o accepți intri în labirintul descoperirii autorilor și adevărurilor necunoscute. Din acest labirint nu te va putea scoate decât flerul, abilitatea și tenacitatea.

În subsidiar, provocarea se adresează conducătorilor de doctorat ce sunt interesați de aceste domenii de cercetare. Cu aceștia te vei întâlni la manifestările științifice special organizate, ocazie cu care îți vei prezenta tema și planul de cercetare. DACĂ noutatea temei și perspectiva sa vor atrage atenția, cu siguranță vei fi agreat ca viitor doctorand.

Angajamentul tău presupune realizarea unui punctaj academic ce va fi reflectat de o fișă de evaluare anuală, care indică participarea la: manifestările științifice programate, publicarea lucrărilor în reviste de specialitate, finalizarea unor studiilor prospective și promovarea formelor de control a cunoștințelor.

Urmează să achiți la începutul și pe parcursul fiecărei forme de învățământ, taxele de studii, ( cca: master 3.000 lei, cercetare științifică 3000 lei, doctorat 6000 lei)

cercetare aplicativă

TREBUIE SĂ FII OPTIMIST întrucât labirintul întrebărilor va fi luminat permanent de coordonatori motivați prin respectul față de profesia lor. Programul activităților va fi flexibil, în sensul posibilității de a te documenta și de a efectua activităţile de cercetare potrivit timpului ales de tine.

Vei profita de o baza materială, didactică și de cercetare în măsura să-ți asigure realizarea în bune condițiuni a lucrării de disertație, de cercetare aplicativă și tezei de doctorat. Bianual vei participa întâlniri cu viitorii coordonatorii științifici. Vor fi puse de acord datele și vei primi: programul activităților de curs și de cercetare aplicativă; programul manifestărilor științifice și condițiile concrete de participare; orarul formelor de control teoretic și aplicațiilor practice. Centrul de studii va colabora cu edituri de prestigiu.

În vederea împlinirii condiției pentru obținerea gradului de cercetător științific, prevazută de art. 16 (3b) din Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, respectiv, doi ani în activității de cercetare în specialitate programul de studii are în vedere ocuparea posturilor de cercetător științific pe perioada determinată în cadrul proiectelor și contractelor de cercetare asumate pe perioada anului masteral și a celui de practică în cercetare aplicată.

LEGE nr. 319 din 8 iulie 2003 – privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, ART. 16 (3) Condițiile minime de experienta profesională pe care trebuie sa le îndeplinească persoanele supuse evaluării pentru activitatea de cercetare științifică sunt următoarele: a) pentru asistent de cercetare științifică, sa fie absolvenți cu examen de licență sau de diploma; b) pentru cercetător științific, sa aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 2 ani sau de cel puțin 4 ani în alte activități; c) pentru cercetător științific gradul III, sa aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru candidații care provin din afară învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor.